Login

Zaloguj się na konto

Użytkownik *
Hasło *
Pamiętaj mnie

Świetlica

  • PA150361
  • PA150362
  • PA150363
  • PA150364
  • PA150365
  • PA190366

Simple Image Gallery Extended

W roku szkolnym 2020/2021 w świetlicy szkolnej opieką objęto 215  uczniów z klas I - VIII. Zajęcia w świetlicy  prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:45 do 16:00 oraz dodatkowo w sali nr 2.

W świetlicy pracują:

mgr Justyna Janowska

mgr Beata Rau - Moćko

mgr Irena Fornalik

mgr Katarzyna Chmielewska

mgr Magdalena Murawska

mgr Magdalena Chodzyńska

mgr Iwona Śliczner

mgr Bogna Niemiec

mgr Beata Fiedorowicz

mgr Anna Bielecka

mgr Jolanta Łukaszewska 

mgr Kinga Spieczyńska

 

 REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

                                                                          § 1
1.Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej. Miejscem przeznaczonym do spędzania czasu wolnego. Świetlica zapewnia zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne,w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
2.Głównym celem świetlicy jest zapewnienie uczniom szkoły, zorganizowanej opieki wychowawczej przed lub po zajęciach, pomoc w nauce, zapewnienie warunków do rekreacji, wypoczynku, zabaw ruchowych. Organizowaniu zajęć umysłowych, umuzykalniających, czytelniczych,plastycznych i technicznych.

                                                                      § 2
1.Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów.
2.Udział w zajęciach świetlicowych uczniów dojeżdżających jest obowiązkowy.
3.Uczniowie kończący zajęcia do godziny 13.00 odjeżdżają pierwszym odwozem.
4.Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów od chwili ich zgłoszenia się do świetlicy do momentu przekazania rodzicom /opiekunom prawnym lub opiekunom odwozów.
5.W przypadku nie zgłoszenia się ucznia do świetlicy, nauczyciel pełniący dyżur w świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.
                                                                       § 3
1.Do świetlicy przyjmuje się uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
1) czas pracy rodziców
2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
2.Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie w oparciu o złożenie
przez rodziców /prawnych opiekunów WNIOSKU ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY.
3.Wniosek należy składać najpóźniej do dnia 15 września każdego roku.
4.Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do korzystania ze świetlicy podejmuje Dyrektor Szkoły.
5.Dyrektor Szkoły może zażądać od rodziców /prawnych opiekunów Oświadczenia o zatrudnieniu.
6.Uczestnictwo w zajęciach świetlicowych ucznia do nich zakwalifikowanego jest obowiązkowe.
7.W przypadku rezygnacji z zajęć opiekuńczych w świetlicy, rodzice pisemnie zawiadamiają wychowawcę świetlicy.

                                                                        § 4
1.Szczegółowy tygodniowy rozkład pracy świetlicy ustala Dyrektor Szkoły.

2.Zajęcia w świetlicy szkolnej trwają od godz. 6.45 do godz.16.00.
3.Rodzice /prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy.

                                                                        § 5
1.Zajęcia są prowadzone w grupach wychowawczych.
2.Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów.
3.Realizację zajęć przy dużej grupie dzieci dopuszcza się przeprowadzać w kilku grupach wychowawczych.
4.Pierwszą godzinę zajęć w świetlicy uczniowie poświęcają na przygotowanie się do zajęć lekcyjnych.
5.Po skończonych zajęciach uczniowie zgłaszają się do świetlicy i korzystając z pomocy wychowawcy świetlicy odrabiają prace domowe.
6.W czasie przebywania w świetlicy uczniowie zawsze wypełniają polecenia wychowawcy i się im podporządkowują.
7.Uczeń w świetlicy jest nagradzany i karany według Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
                                                                       § 6
1.Świetlica pracuje w oparciu o Roczny Plan Pracy, który zatwierdza Dyrektor Szkoły.
2.Plan pracy świetlicy musi być zgodny z Planem Pracy Szkoły oraz Programem Wychowawczym Szkoły.
3.Zasady obowiązujące w świetlicy określa Statut Szkoły, Regulamin Świetlicy Szkolnej oraz procedury i Wewnętrzny Regulamin Świetlicy.
                                                                        § 7
1.Wychowawca świetlicy prowadzi dziennik zajęć wychowawczych.
2.Zasady wypełniania dziennika regulują odrębne przepisy.

                                                                         § 8
1.Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie.
2.Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
3.Uczniowi nie wolno samowolnie opuszczać świetlicy.

                                                                           § 9
1.Indywidualny odbiór dziecka ze świetlicy należy zawsze osobiście zgłosić sprawującemu nad nim opiekę.
2.Odbierać dziecko mogą tylko osoby wskazane przez rodziców /prawnych opiekunów we WNIOSKU.
3.W przypadku, gdy dziecko zapisane do świetlicy, przyjedzie do szkoły rowerem lub innym własnym środkiem transportu, odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo w czasie dojazdu i powrotu ponoszą rodzice /prawni opiekunowie.

                                                                              § 10
1.Dla wiadomości rodziców regulamin świetlicy umieszcza się na stronie internetowej szkoły oraz
na tablicy przy świetlicy szkolnej.
2.Zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej Regulamin wchodzi w życie w dniu 28.08. 2017roku.

 

Regulamin świetlicy szkolnej w czasie epidemii COVID-19                                  

 

1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w Strefie ucznia.

2. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów wejściem od strony biblioteki szkolnej gdzie znajduje się przestrzeń wspólna szkoły ( Strefa rodzica).Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa - zachować dystans, osłonić usta i nos oraz dezynfekować ręce.

4. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów COVID-19 (np. gorączka, kaszel, duszności) dziecko jest izolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym przez dyrektora szkoły miejscu i natychmiast powiadamia się rodziców/opiekunów prawnych. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły i poinformować dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka.

5. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.

6. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

7. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po wejściu do sali, przed jedzeniem, po jedzeniu, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.

8.  W świetlicy w przypadku różnych grup uczniów należy zachować dystans społeczny oraz zaleca się osłonę ust i nosa.

9. Uczniowie korzystają ze swoich przyborów. W świetlicy otrzymują materiały papiernicze. Wykonane prace zabierają do domu.

10. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

11. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny.                                                                                

12. Obowiązuje zakaz przynoszenia własnych zabawek przez dzieci.

13. Przedmioty, sprzęty, zabawki ,książki, gry oraz klocki znajdujące się w sali świetlicy, których nie można było skutecznie zdezynfekować zostały usunięte lub uniemożliwiono do nich dostęp wychowankom.

14. Na boisku szkolnym każda grupa izoluje się od innych grup tam przebywających. Ograniczone zostają gry i zabawy kontaktowe.

    

Wniosek zgłoszenia ucznia do świetlicy oraz oświadczenie o zatrudnieniu  do pobrania w zakładce" Dokumenty".

 

 

Więcej w tej kategorii: « O szkole Biblioteka »