Login

Zaloguj się na konto

Użytkownik *
Hasło *
Pamiętaj mnie

" W puchowej szacie"

Napisał  Opublikowano w: Konkursy

                                       Uwaga!

Nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej   

ogłasza Konkurs Fotograficzny pod tytułem" W puchowej szacie"

Konkurs skierowany jest dla uczniów klas IV -VI.

Zdjęcia należy oddawać pani Ciesielskiej do dnia 23.01.2015 roku.

                                             Organizator

 

REGULAMIN

I Cele i tematyka konkursu:

   1. Celem konkursu jest:

      - rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród uczniów,                                                                                              

      - prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.

   2. Tematyką zdjęć jest „Zima” w fotografii portretowej, krajobrazowej i architektonicznej.

II Zasady konkursu:

   1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV - VI.

   2. Czas trwania konkursu: 03.12.14 -23. 01.2015r.

   3. Przystąpienie do konkursu następuje przez złożenie prac fotograficznych.

   4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:

   a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika

     i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby,

   b) nie narusza praw autorskich osób trzecich,

   c) nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych-       uczestnik ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii, na ich publikację i wykorzystanie zgodnie z regulaminem konkursu.

    5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 3 prace.

    7. Format prac:

      a) odbitki kolorowe,

      b) 13x18 cm

      c) niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w zdjęcie np. korekty kolorystyczne, 

        retusz, fotomontaż itp.

    8. Prace należy składać w koszulkach foliowych z dołączoną metryczką zawierającą:

      a) imię i nazwisko autora oraz klasę,

      b) tytuł pracy,

    9. Prace konkursowe należy składać bezpośrednio u pani Beaty Ciesielskiej.

    10. Termin składania prac upływa : 23 stycznia 2015r.

    11. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w korytarzu szkoły .

III Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

    1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.

    2. Ogłoszenie wyników nastąpi 26 stycznia 2015r.

    3. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

IV Postanowienia końcowe:

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.