Login

Zaloguj się na konto

Użytkownik *
Hasło *
Pamiętaj mnie

Uwaga rodzice.

Napisała  Opublikowano w: Komunikaty

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w SP Boruja Kościelna

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniowi ze względu na jego indywidualne potrzeby edukacyjne, wynikające w szczególności:
1) z niepełnosprawności,
2) z niedostosowania społecznego lub z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
3) z zaburzeń zachowania emocji,
4) ze szczególnych uzdolnień,
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
6) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
7) z przewlekłej choroby,
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
9) z niepowodzeń edukacyjnych,
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą (powrót zza granicy, zmiana szkoły).
2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) dyrektora;
4) nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem;
5) higienistki szkolnej;
6) poradni psychologiczno - pedagogicznej;
7) asystenta edukacji romskiej;
8) pracownika socjalnego;
9)asystenta rodziny;
10) kuratora sądowego;
11) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży.
3.Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne
i nieodpłatne.
4. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z
uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających
kompetencje emocjonalno - społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
7) porad, konsultacji i warsztatów;
5. Potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia, który nie posiada opinii lub
orzeczenia PPP należy zgłaszać pisemnie do dyrektora szkoły (można poprzez wychowawcę,
pedagoga/psychologa lub nauczyciela uczącego).

Czytany 369 razy