Login

Zaloguj się na konto

Użytkownik *
Hasło *
Pamiętaj mnie

Komunikaty

 

Ubezpieczenie

Napisane przez Opublikowano w: Komunikaty

Rada Rodziców wybrała jako ubezpieczyciela firmę InterRisk. Dla uczniów szkoły wybrano wariant 1 ubezpieczenia w kwocie 32zł, natomiast dla uczniów przedszkolaków wariant 2 w kwocie 37zł. Wpłaty można dokonywać u wychowawców do 10 padździernika.

W dniu 2.09.2019r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2019/20. Dzieci będą  dowożone  do szkoły na godzine 8:00 ze wszystkich kierunków , o godz. 8:15 msza św. w kościele, a o godzinie 9:10 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na boisku szkolnym od strony przedszkola. Odwóz dzieci szkolnych o godz. 10:15 we szystkich kierunkach.

W tym dniu  przedszkole rozpoczyna swoją pracę według ustalonego planu.Pracujemy od godz. 6:30 do godz.16:30. Prosimy by dzieci schodziły się do godziny 8:00. i przyniosły ze sobą rzeczy wymienione w wyprawce przedszkolaka.  Rodzice w tym dniu odbierają dzieci z przedszkola we własnym zakresie.

Zakończenie roku szkolnego 2018/19 odbędzie się 19.06.2019r. Dla uczniów klas 1- 4 rozpocznie się o godz.8:15 dla uczniów kl. 5- 3 gimnazjum o godz. 10:00. Uroczystości będą miały miejsce w sali gimnastycznej naszej szkoły.Dowóz uczniów na godzinę 8:00 bez zmian , a odwóz około  godz.9:45. Dowozy uczniów na godz. 10:00-  dzieci na przystankach zgodnie z ustaleniami z przewożnikiem. odwóz około godz. 12:00.Przedszkole pracuje bez zmian. Dzieci dowożone do przedszkola będą odjeżdżały o godz.12: 00  drugim odwozem, można odebrać dziecko we własnym zakresie.

Dyrektor szkoły z dniem 12.06.2019r. za zgodą organu prowadzącego skraca zajęcia lekcyjne z 45 minut do 30 minut. Decyzja spowodowana jest długotrwałym upałem.I odwóz o godz. 12:30 II odwóz o godz. 13:30. Po godzinie 13:00 odbiór dzieci we własnym zakresie. Świetlica szkolna czynna do godz. 16:00. Przedszkole pracuje bez zmian.

W związku z pismem ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019. BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art.68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami, utworzyliśmy "anonimową skrzynkę na sygnały", Skrzynka  znajduje się w korytarzu szkoły przy pokoju pedagoga szkoły.

 

Wolne 02.05.2019r.

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Dnia 2.05.2019 r. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej  wraz z oddziałami przedszkolnymi nie pracuje.Zgodnie z planem organizacji szkoły jest to dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Ten dzień odpracowany został dnia 27.04.2019r. imprezą "Bieg z Motylem".

Zawieszenie strajku!

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Informuję, że 27 kwietnia 2019 r. został bezterminowo zawieszony strajk pracowników oświaty. Od poniedziałku tj. 29.04.2019 r. szkoła pracuje zgodnie z przyjętym planem zajęć dydaktyczno wychowawczych a  przedszkole opiekuńczo-wychowawczych.

Rekrutacja 2019/20

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Przypominamy, że do 26.04.2019r. trwają zapisy do klas pierwszych. Proszę o  terminowe składanie wniosków.

Egzaminy zewnętrzne

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Informuję, że egzaminy zewnętrzne tj. gimnazjalny i ósmoklasisty odbędą się zgodnie z planem.

Rekolekcje 2019

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

W dniach od 11.03.2019 r. do 13.03 2019r. w Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej odbywać się będą rekolekcje. Dzieci rozpoczynają rekolekcje o godzinie 8:00, a kończą o godzinie 10:45. Odwozy we wszystkich kierunkach o godzinie 11:00 tylko w środę o godz. 10:00. Świetlica szkolna czynna od godziny 7:15 do 8:00 z przerwą na rekolekcje, a po rekolekcjach czynna od godziny 11:00 do 15:30. Dzieci nie uczestniczące w rekolekcjach będą miały zapewnioną opiekę w bibliotece szkolnej. Odbiór dzieci po odwozach tj. po godzinie 11:00, a w środę po 10:00 we własnym zakresie.
Odział przedszkolny pracuje bez zmian tj. od 6:30 do godziny 16:30.Odbiór dzieci po odwozach tj. po godzinie 11:00, w środę o 10:00 we własnym zakresie. Rodziców dzieci dowożonych do przedszkola szkolnym autobusem  prosimy o podanie informacji wychowawczyni grupy, o której godzinie dziecko będzie odbierane.

Od 11.02.2019r. do 22.02.2019r. zbieramy wnioski o kontynuację uczęszczania dziecka do przedszkola przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej w roku szkolnym 2019/20. Wnioski rozdawane są przez wychowawczynie grup.Wnioski  dzieci nie dostarczone na czas będą brały udział w rekrutacji zgodnie z ustalonym regulaminem dla dzieci nowo przyjmowanych do przedszkola.

Rekrutacja 2019/20

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Rozpoczynamy zapisy do przedszkola i do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Zgodnie z Zarządzenie nr 38/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Nowy Tomyśl jest organem prowadzącym ustalony został termin rekrutacji do klasy pierwszej i przedszkola Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej .
Rekrutacja do przedszkola od 1.03.2019r. do 29.03.2019r. do godz. 15 :00 Rekrutacja do szkoły od 1.04.2019r. do 26.04.2019r. do godz. 15 :00
Druki dokumentów o przyjęcie do szkoły i przedszkola dostępne są na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce : dokumenty - oraz w sekretariacie szkoły w godz. 8:00 do 14:30.
Obwód szkoły: Boruja Kościelna, Boruja Nowa, Cicha Góra, Chojniki, Szarki, Grubsko
SERDECZNIE ZAPRASZASZAMY !

Uwaga rodzice!

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Z dniem 12.02.2019r. zmienione zostały zasady opłaty za obiady szkolne. Informacje szczegółowe w zakładce RODZICE  -   POSIŁKI.

Wigilie klasowe

Napisane przez Opublikowano w: Komunikaty

W piątek 21.12.2018r. zaplanowane są zajęcia z wychowawcą. 
W tym dniu obowiązuje strój odświętny.

Plan:
8.10 - Koncert Bożonarodzeniowy na sali gimnastycznej
9.20 - Wigilie klasowe w salach
10.50 - Jasełka na sali gimnastycznej

Odwozy: 

11.30- pierwszy odwóz (Cicha góra, Boruja Nowa, Szarki, Kuźnica). Odjeżdżają dzieci, które nie jedzą obiadów.

Obiad będzie wydawany od 11.30-12.00

12.15 - drugi odwóz we wszystkich kierunkach.

Uwaga rodzice.

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w SP Boruja Kościelna

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniowi ze względu na jego indywidualne potrzeby edukacyjne, wynikające w szczególności:
1) z niepełnosprawności,
2) z niedostosowania społecznego lub z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
3) z zaburzeń zachowania emocji,
4) ze szczególnych uzdolnień,
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
6) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
7) z przewlekłej choroby,
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
9) z niepowodzeń edukacyjnych,
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą (powrót zza granicy, zmiana szkoły).
2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) dyrektora;
4) nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem;
5) higienistki szkolnej;
6) poradni psychologiczno - pedagogicznej;
7) asystenta edukacji romskiej;
8) pracownika socjalnego;
9)asystenta rodziny;
10) kuratora sądowego;
11) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży.
3.Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne
i nieodpłatne.
4. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z
uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających
kompetencje emocjonalno - społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
7) porad, konsultacji i warsztatów;
5. Potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia, który nie posiada opinii lub
orzeczenia PPP należy zgłaszać pisemnie do dyrektora szkoły (można poprzez wychowawcę,
pedagoga/psychologa lub nauczyciela uczącego).

Zebranie z rodzicami odbędzie się 18 września (we wtorek) o godz. 16.00 - dla klas 1 - 3, a o 16.30 dla klas 4 - 3 gim. 

O godz. 17.30 odbędzie się zebranie Rady Rodziców.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

 

3.09.2018r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2018/19. Dzieci dowożone są do szkoły na godzine 8:00 ze wszystkich kierunków , o godz. 8:15 msza św. w kościele, a o godzinie 9:10 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej od strony Gimnazjum. Odwóz dzieci  szkolnych o godz. 10:15 we szystkich kierunkach.

W tym dniu nowo otwarte  przedszkole rozpoczyna swoją pracę według ustalonego planu. Dzieci przychodzą do przedszkola zgodnie z zadeklarowaną liczbą godzin we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola . Prosimy by dzieci schodziły się do godziny 8:00. i przyniosły ze sobą rzeczy wymienione w wyprawce przedszkolaka.W tym dniu odbiór dzieci z przedszkola we własnym zakresie.

 

Rekolekcje

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

W dniach od 19.03.2018 r. do 21.03 2018 r. w Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej odbywać się będą rekolekcje. Dzieci rozpoczynają rekolekcje o godzinie 8:00, a kończą o godzinie 10:45. Odwozy we wszystkich kierunkach o godzinie 11:00. Świetlica szkolna czynna od godziny 7:15 do 8:00 z przerwą na rekolekcje, a po rekolekcjach czynna od godziny 11:00 do 15:30. Dzieci nie uczestniczące w rekolekcjach będą miały zapewnioną opiekę w bibliotece szkolnej. Odbiór dzieci po odwozach tj. po godzinie 11:00, we własnym zakresie.
Odział przedszkolny pracuje bez zmian tj. od 8:00 do godziny 15:30.Odbiór dzieci po odwozach tj. po godzinie 11:00, we własnym zakresie. Prosimy o podanie informacji wychowawcy grupy, o której godzinie dziecko będzie odbierane.

Rekrutacja 2018/19

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Zgodnie z Zarządzenie nr 442/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Nowy Tomyśl jest organem prowadzącym ustalony został termin rekrutacji do klasy pierwszej i przedszkola  Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej .
Rekrutacja do przedszkola od 1.03.2018r. do 23.03.2018r. do godz. 15 :00 Rekrutacja do szkoły od 1.03.2018r. do 30.03.2018r. do godz. 15 :00
Druki dokumentów o przyjęcie do szkoły i przedszkola dostępne są na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce : dokumenty - oraz w sekretariacie szkoły w godz. 8:00 do 14:30.
Obwód szkoły: Boruja Kościelna, Boruja Nowa, Cicha Góra, Chojniki, Szarki, Grubsko
SERDECZNIE ZAPRASZASZAMY !

Komisja konkursowa w składzie: Mirosława Chmielewska i Sylwia Czarnecka nagrodziły choinki wykonane przez uczniów naszej szkoły. Wybór był bardzo trudny gdyż  świąteczne drzewka były przepiękne. W ocenie choinek brano głównie pod uwagę, estetykę wykonanych ozdób choinkowych, pomysł oraz wrażenie ogólne. 

W kategori kl.0-3 .nagrodzono choinkę kl. 2 sala. 39 oraz choinkę kl. 1a sala nr 5

W kategori kl. 4 - gimnazjum - nagrodzono choinki kl.3a gimnazjum oraz kl. 4b sala nr 32.

Wyróżnienie za ciekawy pomysł otrzymuje choinka kl.6b 

Nagrody zostaną wręczone na apelu w dniu 22.12.2017r.

Kiermasz Świąteczny

Napisane przez Opublikowano w: Komunikaty

W dniach 14.12 od 16.30 i 17.12 w dniu koncertu od 15.30, jak co roku w naszej szkole odbędzie się kiermasz świąteczny. Zachęcamy i zapraszamy do zakupu wykonanych przez naszych uczniów upominków. Zysk ze sprzedaży przeznaczony zostanie na przygotowanie paczek świątecznych dla potrzebujących.

SZKOŁA MAŁEGO INŻYNIERA

Napisał Opublikowano w: Komunikaty

Szanowni Państwo,


Nasza szkoła bierze udział w projekcie Szkoła Małego Inżyniera. Mamy szanse na cenne nagrody. Ważne jest codzienne oddawanie głosów na szkołę. Jest ono bezpłatne.
 
Głosujemy pod linkiem:

http://szkolamalegoinzyniera.pl/szkola-podstawowa-immarii-konopnickiej-w-borui-koscielnej

Liczymy na Państwa głosy!

Konkurs

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

UWAGA KONKURS !!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej ogłasza konkurs dla wszystkich oddziałów klasowych naszej szkoły.

NAJŁADNIEJSZA CHOINKA ŚWIĄTECZNA

ZASADY KONKURSU:

1. W konkursie mogą brać udział wszystkie klasy od 0 po klasy gimnazjalne.
2. Choinka świąteczna ma być przystrojona dowolnie. Oceniany będzie pomysł, jej świąteczny wystrój, ozdoby, estetyka i wrażenie ogólne.

3. Rozstrzygnięcie konkursu 12 grudnia 2017 r. oceniają na dużej przerwie p. M. Chmielewska, p. S. Czarnecka

4. Nagrodzone zostaną: 2 wybrane choinki z klas 0-3
oraz 2 choinki z klas 4 - gimnazjum .

NAGRODA – darmowy wstęp całej klasy na koncert muzyczny + dyplom.

Cele konkursu:

*Przybliżanie uczniom tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
* Zachęcanie dzieci do tworzenia ciekawych form plastycznych
związanych z daną tematyką.
* Wyrabianie u uczniów poczucia życzliwości, serdeczności.
* Rozwijanie u uczniów zdolności plastycznych i poczucia estetyki.

UWAGA RODZICE.

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Dzień 2 i 3 listopada 2017r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W szkole  będą uruchmione zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. Dla prawidłowego i atrakcyjniejszego zorganizowania opieki dla uczniów szkoły prosimy o zgłaszanie dzieci na w/w zajęcia u wychowawców klas. Zgłoszenia należy dokonywać na kartach zgłoszeń, które są do pobrania w zakładce  dokumenty. Karty zgłoszeń prosimy przekazywać wychowawcom do 27.10.2017r. Zajęcia w oddziale przedszkolnym  będą prowadzone bez zmian.  Rodziców  dzieci z oddziału przedszkolnego prosimy również o dokonanie zgłoszeń na kartach, które są do pobrania w zakładce dokumenty. W tych dniach nie zapewniamy dzieciom obiadu ze względu na przerwę w pracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Tomyślu. Dzieci muszą być zaopatrzone w większe śniadanka. Dowóz  i odbiór dzieci we własnym zakresie.

Oferta - praca !

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej poszukuje pracownika na stanowisko -  sprzątaczka. Jest to praca na zastępstwo od 1.09.2017r. do 30.12.2018r. Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów o przyjęcie do pracy w sekretariacie szkoły do dnia 28.08.2017r.

DZIEŃ OTWARTY

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Serdecznie zapraszamy przyszłych pierwszoklasistów wraz z rodzicami na  Dzień Otwarty do naszej szkoły. Spotkanie odbędzie się 30.03.2017r. o godzinie 16:30  w Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej  w sali nr 6.

 

 

 

 

UWAGA RODZICE !

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Rekrutacja do klas pierwszych i do przedszkola na nowy rok szkolny 2017/18 rozpoczęta .Szczególowe informacje w zakładce Rodzice i  Dokumenty.

Uwaga uczniowie!

24 sierpnia 2016r.  o godz. 8:00 planowany jest wyjazd do kina w Poznaniu.  Cena biletu 14 zł, powrót o godz. 14:30.Opiekunami będą p. B. Fiedorowicz i p. L. Kowalczyk.. Wszystkich kinomanów zapraszamy na wspólny wyjazd. Zapisy i opłatę za bilet należy dokonać w sekretariacie szkoły do 22.08.2016r . Sekretariat czynny od godz.10:00 -14:00. (Wyjazd odbędzie się przy minimum 16 osób.)

Uwaga rodzice !

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klas pierwszych, drugich, trzecich, czwartych oraz piątych są w roku szkolnym 2016/17 bezpłatne, zakupuje je szkoła, a dzieci otrzymają je 1 września. Rodzice klas 1 - 3 kupują tylko podręczniki i ćwiczenia do religii. Dzieciom klas 4 -5 rodzice zakupią tylko podręczniki i ćwiczenia do religii i j. niemieckiego.Uczniowie klas szóstych nie otrzymują darmowych podręczników.

Przypominamy, że uczniowie mogą uczęszczać na lekcje religii lub etyki lub na oba przedmioty jednocześnie Każdy z przedmiotów realizowany jest w wymiarze 2 godzin tygodniowo ( na pisemne oświadczenie rodziców wyrażające taką wolę).

Zestaw podręczników i ćwiczeń dla wszystkich klas na rok szkolny 2016/17 podany zostanie do wiadomości w zakładce dokumenty.

 

 

 

 

Zapraszamy wszystkich uczniów obecnych klas 3, 4, 5 do startowania w wyborach do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017. Warunkiem startu jest wykonanie plakatu wyborczego na formacie co najmniej A4. Plakaty przyjmuje p.Izabella Maciejewska do 20.06.2016 (poniedziałek)

Ferie zimowe

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Uwaga uczniowie !

W dniach od 18 do 29 stycznia 2016r. w godziach od 9:00- 12:00, na ternie szkoły będą organizowane zajęcia rekreacyjno-plastyczne oraz zajęcia informatyczne. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów.

Wieczornica

Napisał Opublikowano w: Komunikaty

 

 

Serdecznie zapraszamy na

WIECZORNICE

z okazji

Święta Niepodległości,

która odbędzie się

12 listopada 2015 r. o godz. 17:00

w Wiejskim Domu Kultury w Borui Kościelnej.

 

Uczniowie kl. VI i V z opiekunami

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO W WIEJSKIM DOMU KULTURY

W BORUI KOŚCIELNEJ

20.09.215r. – niedziela na śpiewająco dla dorosłych od godz. 16,00 do 20,00.

02.10.2015r. – piątek – Międzynarodowy Dzień Muzyki.

                        Zapraszamy chłopców i dziewczęta na imprezę z okazji Dnia Chłopaka,

                        Start godz. 19,00 do 23,00 ( gra DJ Majo 8 Bitów Poznań).

03.10.2015r. – sobota na śpiewająco, spotkanie dla dzieci i młodzieży w celu śpiewania

                       piosenek znanych i lubianych – warsztaty      dzieci od godz. 16,00 – 17,30

                                                                        - warsztaty młodzież od godz. 17,30 - 19,00.

16.10.2015r. – piątek z „Jojo na okrągło” – zajęcia ze sztuki kręcenia jojo:

                           - dzieci od godz. 16,00 do 18,00

                        - młodzież od godz.18,00 do 20,00.

30.10.2015r. – piątek – dylu dylu na badylu zajęcia „z gry na byle czym”, których celem  

                       będzie stworzenie instrumentów z rzeczy dostępnych w każdym domu:

                             - dzieci od godz. 16,00 do godz. 18,00

                        - młodzież od godz. 18,00 do godz. 20,00.

Warsztaty dla dzieci.

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Montownia Pasji oferuje dla dzieci warsztaty kreatywne: 

 Decoupage dla początkujących, biżuteria zdobiona techniką  decoupage,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Odpłatność – 40 zł ( przy jednorazowym korzystaniu z zajęć)
Przy odpłatności abonamentowej z góry za cały miesiąc – 35 zł
Wszystkie artykuły potrzebne do wykonania ozdób są w cenie,                                                                                                    Zapisy i informacje pod telefonem 504 24 55 45

 

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Nowego Tomyśla 12 września 2015 r.mija termin składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r." Wyprawka szkolna". Rodziców uczniów klas trzecich, którzy chcą otrzymać pomoc finansową na zakup podręczników prosimy o składanie wniosków wraz z fakturami w sekretariacie szkoły, w nieprzekraczalnym termine.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego o godz. 9:00

Projekt - Wybory w lesie

Napisał Opublikowano w: Komunikaty

Uwaga ! Ze względu na małą liczbę chętnych, projekt realizowany będzie we wrześniu.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wybory w lesie”

  W dniach 11-12 lipca 2015r. (sobota – niedziela) w godzinach od 9;00 do ok. 14;00 zostanie zorganizowana dla uczniów klas III – VI Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej gra symulacyjna „Wybory w lesie”. Zajęcia zostaną poprowadzone przez trenerów współpracujących z Fundacją Projekty Edukacyjne.

           Pod opieką trenerów uczniowie na 2 dni przenoszą się do leśnej krainy, w której trwają przedwyborcze przygotowania. W wyścigu po władzę mierzą się trzy partie uosabiane przez różne gatunki zwierząt. Każde z ugrupowań ma swoją historię, profil i program, wiarę w słuszność swoich przekonań i ogromną determinację aby przekonać do nich jak najliczniejsze grono wyborców – mieszkańców lasu.

Uczestnicy zostają podzieleni na grupy. Trzy z nich przy pomocy trenerów-opiekunów wcielają się w role członków partii, sztabu wyborczego, specjalistów od public relations, budowania marki politycznej i rzecznictwa prasowego. Czwarta grupa buduje zespół prasowy, który odpowiadać będzie za organizację konferencji prasowych, zbieranie informacji, sporządzanie newsów, kreowanie medialnych wizerunków kandydatów, relacjonowanie działań sztabów i publikację bieżących wydarzeń.

Poprzez uczestnictwo w realizacji projektu młodzi obywatele będą mieli szansę zrozumieć zjawisko rywalizacji i partycypacji politycznej. Dowiedzą się również jak powstają obrazy i informacje przekazywane za pośrednictwem mediów oraz jak ważne są zależności pomiędzy światem polityki i mediami. Jednocześnie, wykonywane ćwiczenia rozwijać będą u nich umiejętność kreatywnego myślenia i pracy zespołowej. Chcąc jak najlepiej zrealizować swoje zadania uczestnicy nauczą się podstaw zarządzania czasem, dynamicznego działania, sprawnego podejmowania decyzji, budowania zespołu i delegowania zadań – umiejętności wysoce pożądanych w społeczeństwie obywatelskim. 

Projekt uzyskał dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na zadania z dziedziny edukacji obywatelskiej.

Zgłoszenia uczniów przyjmowane są do 26.06.2015r. w sekretariacie szkoły.

Uwaga konkurs !

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

KONKURS PRZYRODNICZY

„OGRÓD SZKOLNY MOICH MARZEŃ”

 

Cele konkursu:

 • kształtowanie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,
 • zapewnienie możliwości prowadzenia terenowych zajęć edukacyjnych,
 • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych,
 • budzenie wrażliwości na piękno przyrody.

Regulamin konkursu:

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu ogrodu szkolnego z umieszczeniem w nim „zielonej klasy”. Wykonując projekt należy uwzględnić w nim już istniejące elementy terenu (zadrzewienie). Rabaty z następującymi grupami roślin: zioła, zboża, krzewinki (np. wrzosy, borówki), warzywa, rośliny cebulowe, krzewy owocowe usytuowane powinny być w dużych prostokątnych donicach. Do zagospodarowania jest teren między budynkiem świetlicy szkolnej i biblioteki a ogrodzeniem od strony gimnazjum oraz fragment boiska po przeciwnej stronie, gdzie obecnie znajdują się ławeczki. W tej części mogą znaleźć się ozdobne elementy kwiatowe (np. róże).
 • Projekt ogrodu szkolnego powinien być wykonany ręcznie lub komputerowo na arkuszu papieru A4 lub A3. Projekt w dowolnej technice (np. ołówek, kredka, farba itd.) lub dowolnym programie (np. Paint) należy uzupełnić opisem. Dodatkowym atutem będzie podanie gatunków roślin, które znajdą się w poszczególnych częściach ogrodu oraz nazwy dla tworzonego obiektu. Projekt powinien uwzględniać wszystkie elementy architektury ogrodowej (alejki, ławeczki, altany, plansze dydaktyczne itp.). Nic nie ogranicza wyobraźni projektanta, liczy się pomysł i fantazja.
 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas III – VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej oraz ich rodzice.
 • Termin składania prac w sekretariacie: 30.05.2015r.
 • Praca powinna być na odwrocie podpisana imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.
 • Termin rozstrzygnięcia konkursu 15 czerwca 2015r.
 • Najlepsze prace zostaną nagrodzone i staną się inspiracją dla rzeczywistego projektu ogrodu szkolnego i „zielonej klasy”, który jest w fazie przygotowań.

Życzenia

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Kochani niechaj magiczna noc Wigilijnego Wieczoru,
Przyniesie Wszystkim spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia,
Żyje własnym pięknem.
A Nowy Rok 2015 obdaruje Nas wszystkich,
Pomyślnością i szczęściem.

Dyrektor szkoły: M. Chmielewska

ZDJĘCIA

Napisał Opublikowano w: Komunikaty

Dnia 11 grudnia 2014r. od godz. 8.00 (w czwartek) będą wykonywane w naszej szkole zdjęcia klasowe, grupowe, koleżeńskie, indywidualne oraz legitymacyjne. Uczniowie zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się do wychowawców.

Ciepła herbata

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Uwaga uczniowie od pierwszego listopada będzie można wypić na dużej przerwie w świetlicy szkolnej

ciepłą herbatę. Opłata miesięczna za herbatę wynosi 3 zł. Pieniądze zbiera p. E. Skotarczyk.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

8.10 - Msza święta

9.00 - Powitanie uczniów w szkole, spotkanie z p. Dyrektor oraz wychowawcami w klasach.

 

Dowozy na przystankach

Chojniki  godz. 7.20

Grubsko  godz. 7.25

Szarki  godz. 7.25

Boruja Nowa i Cicha Góra - bez zmian

 

Odwozy we wszystkich kierunkach o godz. 10.00

Podręczniki i ćwiczenia dla pierwszoklasistów w roku szkolnym 2014/15 są bezpłatne.

Szczegółowe informacje w zakładce dokumenty, w dokumencie "Wyprawka pierwszoklasisty".

Wyprawka szkolna

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

WYPRAWKA SZKOLNA 2014

W roku szkolnym 2014/2015 z „Wyprawki szkolnej” zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik.

I. Dofinansowanie zakupu podręczników będzie udzielane uczniom:

1. rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III i VI szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto wzór wniosku w zakładce dokumenty

2. uczniom wymienionym w pkt 1 niespełniającym kryterium dochodowego wzór wniosku w zakładce dokumenty, pochodzącym z rodzin, w których występuje:

- ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;

3. bez względu na dochód uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum: słabowidzącym; niesłyszącym; słabosłyszącym; z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim; z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej; posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wzór wniosku w zakładce dokumenty.

4. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych ( są to w szczególności: książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów).

II. WYSOKOŚĆ dofinansowania będzie wynosić:

1. dla uczniów klasy II lub III szkoły podstawowej, niepełnosprawnych z klasy II lub III szkoły podstawowej, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum,

do kwoty 225 zł

2) dla uczniów - klasy VI szkoły podstawowej; niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) klas IV-VI szkoły podstawowej

do kwoty 325 zł

III. Tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy:

Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych, składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w terminie do dnia 4 września 2014 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

Do wniosku należy dołączyć:

- w przypadku ubiegania się o pomoc ze względu na niski dochód, zaświadczenie o wysokości dochodów, w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów,

- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego można przedłożyć, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,

- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną

- w przypadku osób ubiegających się o pomoc nie ze względu na niski dochód, ale ze względu na okoliczności wymienione wyżej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

Dyrektor szkoły, po analizie wniosków, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy i w terminie do …………………………… zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty indywidualnie zakupionych podręczników po przedłożeniu dowodów zakupów takich jak:

- faktura VAT lub rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, paragon, lub oświadczenie o zakupie podręczników wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” wzór oświadczeni w zakładce dokumenty.

 

Spotkanie Rady Rodziców

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Dyrektor Szkoły serdecznie zapraszają

wszystkich członków Rady Rodziców na spotkanie, które odbędzie się w dniu konsultacji tj. 

dnia 9.04.2014r o godzinie 16:00 w świetlicy szkolnej. Spotkanie dotyczyć będzie  spraw

bieżących i organizacji nowego roku szkolnego.

Bieg z Motylem

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Dnia 13.04.2014r. w Borui Kościelnej odbędzie się pierwszy Bieg z Motylem.

W biegu uczestniczyć mogą dorośli, młodzież i dzieci. Rozpoczęcie biegu o godzinie10:00.

Dorośli rozpoczynają bieg przy Gimnazjum a młodzież i dzieci przy Szkole Podstawowej.

 

Dzień otwarty

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej

Serdecznie zaprasza rodziców przyszłych uczniów naszej szkoły

na  DZIEŃ OTWARTY 27 marca  2014r. o godzinie 17:00.

Spotkanie w świetlicy szkolnej.

 

 

 

 

Uwaga rodzice !

Zmienia się termin konsultacji z 11 marca 2014r na 17 marca 2014r.

ze względu na  odbywające się w szkole rekolekcje.

Szanowni  rodzice rozpoczęły się zapisy do klasy pierwszej dla dzieci  urodzonych w 2008r i 2009r. Zapisy trwają. od 15.02.2015r. do 25.03. 2015r.(prosimy o przyniesienie odpisu aktu urodzenia dziecka) .Zapisy do odziału przedszkolnego trwaja od 23.02.2015r do 13.03.2015r..Zapraszamy rodziców /prawnych opiekunów do składania kart zgłoszeń lub wniosków w sekretariacie szkoły.  Zasady rekrutacji oraz karty zgłoszeń  i wnioski  do pobrania w zakładce dokumenty.

Ferie zimowe

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Uwaga uczniowie !

Podczas  ferii zimowych na terenie szkoły organizowane są  zajęcia

rekreacyjno- sportowe oraz komputerowe, w godz.od 9:00- 12:00.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Koncert muzyczny odbędzie się dnia 22 stycznia 2014r. o godz 11.50 w sali gimnastycznej.

Cena: 3,50 zł

Wszystkich uczniów serdecznie zapraszamy!

Życzenia Świąteczne

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary,
szczęścia i powodzenia.

Życzy  Dyrektor Szkoły M. Chmielewska

Dyrektor Szkoły ogłasza konkurs na najładniejszy stroik świąteczny. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Stroiki powinny być estetyczne i nawiązywać do tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Zakończenie konkursu 17.12.2013r. Wykonane stroiki należy przekazywać wychowawcom klas. Przwidziano po 3 nagrody w 2 kategoriach tj. klasy 0-3 i klasy 4-6. Nagrody zostaną wręczone 20.12. 2013r. na spotkaniu "Wigilijnym". Najładniejsze prace będą  wystawione 17.12.2013r  dla rodziców podczas konsultacji.

 

 

 

 

Zebranie Rady Rodziców

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Przewodnicząca Rady Rodziców  informuje że, 17 grudnia o godzinie 16:00 w sali nr 1 odbędzie się zebranie Rady Rodziców.Tematyka bieżąca oraz sprawozdanie finansowe za rok 2013.

ŻYWA LEKCJA HISTORII

Napisał Opublikowano w: Komunikaty

UWAGA!

         Dnia 10 grudnia 2013r. na 5 godzinie lekcyjnej dla klas IV – VI odbędzie się spotkanie - Żywa lekcja historii pt: „Demokracja szlachecka”.

Koszt: 5 zł od osoby.

UWAGA!!!

Ogłaszam konkurs dla uczniów klas VI na prezentację multimedialną

pt „Julian Tuwim i jego twórczość

Termin oddawania prac : do 30 listopada 2013 r.

Wszystkich zainteresowanych zachęcam do udziału w konkursie i wierzę, że są w naszej szkole uczniowie , którzy zechcą poznać postać tego pisarza.

Wszelkich podpowiedzi i wskazówek udziela pani Beata Ciesielska.

 

UWAGA!!!

Ogłaszam konkurs plastyczny dla uczniów klas I – VI

pt. „ Twórczość Juliana Tuwima w pracach plastycznych

Technika prac : dowolna, format A4 .

Termin składania prac: do 30 listopada 2013 r.

Prace przyjmuje pani Beata Ciesielska.

GMINNA SZKÓŁKA PIŁARSKA

Napisał Opublikowano w: Komunikaty

Spotkanie organizacyjne w sprawie Gminnej Szkółki Piłkarskiej odbędzie się w dniu 20 listopada 2013r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej w sali gimnastycznej.

HERBATA

Napisał Opublikowano w: Komunikaty

Od 15 listopada 2013r. uczniowie będą mogli na długiej przerwie pić herbatę.

Odpłatność:

- za listopad 2013r. – 1,50 zł.

- za grudzień 2013r. – 3,00 zł.

- za styczeń – marzec 2014r. po 3,00 zł.

Pieniądze zbiera p. E. Skotarczyk i p. K. Wojciechowska

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Napisał Opublikowano w: Komunikaty

UWAGA!!!

Ogłaszam konkurs na najciekawszy lampion na Halloween dla klas I-VI. Technika wykonania pracy jest dowolna. Lampiony należy przynosić do szkoły do dnia 28.10.2013. Następnego dnia uczniowie zabierają wszystkie prace do domu tak aby stanowiły piękną ozdobę w halloween'owy wieczór. Najładniejsze prace zostaną nagrodzone. Lampiony oddajemy u p. Anny Bieleckiej.

Zapraszam do udziału w konkursie!

KONKURS

Napisał Opublikowano w: Komunikaty

Uwaga!!!

Zarząd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej ogłasza Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „ Zapobiegaj pożarom”. Przedmiotem konkursu są prace wykonane w dowolnej technice artystycznej np. malarstwie, rysunku, grafice, tkactwie, rzeżbie itp.

Format pracy: dowolny.

Uczniów klas IV- VI , którzy chcą wziąć udział w wyżej wymienionym konkursie serdecznie zachęcam do skorzystania z tej propozycji. Wierzę, że są uczniowie, którzy posiadają ciekawe pomysły i będą chcieli pokazać swoje umiejętności plastyczne.

Prace proszę składać do dnia 29 października u pani Beaty Ciesielskiej.

"MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI"

Napisał Opublikowano w: Komunikaty

15.10.2013 na 5 lekcji odbędzie sie spotkanie z uczennicami klas VI z cyklu "Między nami kobietkami".

Dzieci dla Ziemi

Napisał Opublikowano w: Komunikaty

Uwaga!!!

Dnia 28 października w godzinach od 8.00 do 10.00 w naszej szkole odbędzie się zbiórka odzieży używanej, butów, pasków, zasłon i innych materiałów tekstylnych. Celem zbiórki jest pozyskanie dodatkowych funduszy na pomoce dydaktyczne. 

Zapraszamy do udziału w akcji.

Ubezpieczenie

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Dnia 23.09.2013r na zebraniu Rady Rodziców wybrano ubezpieczyciela i wysokość składki NW dla uczniów naszej szkoły.

Wybrano zakład ubezpieczeń SKOK, a wysokość składki wynośi 57zł ( Ubezpieczenie + e-dziennik) dla uczniów klas1-6.

Dla dzieci oddziałów przedszkolnych ubezpieczenie wynosi 38,50 zł. Opłatę należy uiścić do 20.10.2013r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/14 odbędzie się 2.09.2013r. o godzinie 9:00 w Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej.

Msza św. o godzinie 8:10 w kościele w Borui Kościelnej. Dowóz dzieci na godzinę 8:00 ( tak jak w roku szkolnym).

Odwozy o godzinie 10:15.

Podręczniki szkolne

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Uwaga uczniowie w folderze dokumenty  opublikowany został zestaw podręczników szkołnych na rok szkolny 2013/2014

Życzenia Wielkanocne

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Pracownikom szkoły i  całej  spleczności  uczniowskiej,
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składam najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka,
niespodzianek od zająca oraz mnóstwo wiosennego
słońca .

                    M. Chmielewska

Świetlica szkolna serdecznie zaprasza uczniów klas III - V do udziału w konkursie plastycznym  WIOSENNE ORIGAMI.Prace powinny być wykonane w formacie A3.Technika-origami płaskie.Termin składania prac do 5 kwietnia 2013r. u pani Beaty Rau-Moćko.

Koncert profilaktyczny

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

 Dnia 15 marca o godz. 8:10 odbędzie się koncert profilaktyczny dla uczniów klas 4-6.

Koncert jest bezpłatny. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

 

W okresie od 1 marca do 10 kwietnia 2013 roku trwają zapisy dzieci 6 letnich do oddziału przedszkolnego

przy Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej. Kartę zgłoszenia  dziecka do przedszkola  można pobrać w

sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły www.spbk.pl w zakładce" Dla rodziców"  pod  "rekrutacja" .

Od 1 marca rozpoczynają się także zapisy do klas pierwszych.Wnioski  do pobrania jak wyżej.

Pełną dokumentacje prosimy składać w sekretariacie szkoły.

Ferie zimowe

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

W szkole podczas ferii zimowych codziennie w godzinach od 10:00 - 13:00 odbywać się będą zajęcia rekracyjno-sportowe.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Życzenia

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Najszczersze życzenia.

Pięknych i radosnych nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,

Świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze,

Abyście znaleźli dużo kolorowych prezentów pod zieloną choinką,

Świąt które, dadzą wam trochę radości i odpoczynku,

A co najważniejsze nadzieje na Nowy Rok,

Aby był dużo lepszy od obecnego.

                        M. Chmielewska

Koło teatralne ARLEKIN

zaprasza

rodziców, dziadków i wszystkich przyjaciół szkoły

na przedstawienie świąteczne i wspólne kolędowanie.

Przedstawienie odbędzie się 13 grudnia o 16.00

w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej

w Borui Kościelnej.

Zapraszamy

Organizatorzy

UWAGA!!!


Miło mi poinformować wszystkich uczniów, pracowników naszej szkoły i rodziców, że dzieci z zerówki brały udział w konkursie plastycznym pt.:

  Każdy z nas wie, jak z Pastusiami o ząbki dbać swe”,

ogłoszonym na stronie internetowej www.akademia-aquafresh.pl .

     Komisja, postępując zgodnie z regulaminem konkursu wybrała jedną pracę, która została przesłana drogą elektroniczną na w.w. stronę internetową. W terminie od 3 grudnia br. godz. 16:30 do 17 grudnia br. do godz. 10:00 na prace zamieszczone na stronie internetowej umieszczonej na domenie www.akademia-aquafresh.pl głosować będą internauci za pośrednictwem przycisku „Oddaj głos”. Możliwe będzie oddanie maksymalnie 1 głosu w ciągu doby. Kryterium ograniczenia głosowania do 1 głosu jest jeden adres IP oraz jeden adres e-mail. Zasady głosowania zostały opisane w punkcie IX regulaminu. Treść regulaminu dostępna na stronie internetowej.                                                                                                                    Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej umieszczonej na domenie www.akademia-aquafresh.pl, w zakładce Konkurs dla Przedszkoli w dniu 19 grudnia 2012 r. o godzinie 12.00.

Gorąco zachęcam wszystkich do oddawania codziennie jednego głosu!!!

Jak głosować:

1.     Wejdź na stronę www.akademia-aquafresh.pl

2.     Wybierz zakładkę konkurs dla przedszkoli

3.     Wybierz ikonkę galeria konkursowa

4.     Wpisz nazwę miejscowości – Boruja Kościelna

5.     Oddaj głos

6.     Potwierdź głos klikając link na swojej stronie meilowej

                                                                                              Dziękuję, Hanna Preisler

                                                                                                                                                                                                                                                

 

Wszystkich uczniów z klas IV-VI zapraszam do wzięcia udziału w szkolnym konkursie matematycznym.

Hasło tegorocznego konkursu to CZAS I KALENDARZ.

Zgłoszenia do 30 listopada u p. Izabelli Maciejewskiej.

Termin konkursu: 4 grudnia (wtorek), godz. 13.40, w sali 32.

Zapraszam!

KANGUR MATEMATYCZNY

Napisał Opublikowano w: Komunikaty

UWAGA uczniowie klas II-VI!

Lubisz matematykę?! To zapisz się do konkursu matematycznego KANGUR, który odbędzie się 21.03.2013.

Zgłoszenia przyjmuje p. Izabella Maciejewska wraz z wpłatą 4zł od osoby. Zapisy trwają do 13.12.2012.

Zapraszam!

 

 

                                    

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej ogłasza konkurs dla klas I- VI.

Boże Narodzenie i czas przygotowań do świąt to najpiękniejszy okres w całym roku. W tym czasie, szczególnie przed laty, zarówno dorośli jak i dzieci z wielką radością wykonywali ozdoby świąteczne, stroiki, łańcuchy na choinkę, figurki aniołków, szopki. Drodzy uczniowie dla przypomnienia Wam i zachęcenia Was do czerpania z bogatych rodzimych tradycji ogłaszam konkurs na wykonanie najpiękniejszej pracy plastycznej związanej tematycznie z Bożym Narodzeniem. Mogą w nim wziąć udział wszyscy uczniowie , prace można wykonać dowolną techniką.

 ZASADY KONKURSU:

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie szkoły,

2. Wykonane prace do wyboru ozdoby świąteczne, stroiki, łańcuchy na    

   choinkę, figurki aniołków, szopki itp. powinny być estetyczne związane z        

     nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia.

Prace należy składać u p. Beaty Rau Moćko do 11.12.2012r.

Komisja oceniająca: p.B. Ciesielska, p. B. Rau Moćko, p. M. Chmielewska

3. Rozstrzygnięcie konkursu 12 grudnia 2012 r.

       4. Nagrodzone zostaną : 3 wybrane prace z klas 1-3    

            oraz 3 prace z klas 4-6 .

NAGRODA – dyplom oraz książka .

Cele konkursu:

*Przybliżanie uczniom tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

* Zachęcanie dzieci do tworzenia ciekawych form plastycznych  

   związanych z daną tematyką.

* Wyrabianie u uczniów poczucia życzliwości, serdeczności.

* Rozwijanie u uczniów zdolności plastycznych i poczucia estetyki.

"Uczeń z pasją"

Napisał Opublikowano w: Komunikaty

W szkole, od listopada 2012r. do maja 2013r., trwać będzie akcja pt.Uczniowie z pasją”. Wszystkich chętnych zapraszam do prezentowania swoich zainteresowań szerszej społeczności uczniowskiej. Propozycje i pomysły proszę zgłaszać u pani Beaty Ciesielskiej.

Akcja PCK

Napisał Opublikowano w: Komunikaty

Ogłoszenie!

16 października obchodzony jest Dzień Walki z Głodem. Dlatego szkolne koło PCK postanowiło wesprzeć tę ogólnopolską kampanię i wspomóc w dożywianiu najuboższych.

Na terenie naszej szkoły w dniach od 22.10. do 29. 10.2012r. przeprowadzona będzie zbiórka pod hasłem „ WRZUĆ ZŁOTÓWKĘ NA GROCHÓWKĘ”  Celem tej akcji jest wdrażanie naszych podopiecznych do niesienia pomocy potrzebującym, zauważania ich wokół siebie i odpowiadania na różne apele.

Konkurs z okazji Halloween

Napisał Opublikowano w: Komunikaty

Zapraszam uczniów klas I-III do udziału w szkolnym konkursie na najciekawszą maskę na Halloween. Forma wykonania pracy jest dowolna. Maski oddajemy do dnia 30.10.2012 u organizatora konkursu, pani Anny Bieleckiej.

Serdecznie zapraszam do udziału!!

"MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI"

Napisał Opublikowano w: Komunikaty

Dnia 14 listopada 2012r o godz. 10.55 (4 lekcja) dla uczennic klas 6

odbędzie się spotkanie nt. "MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI".

Konkurs dla klas 1- 3

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

  Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1 - 3 do udziału w ogólnopolskim

konkursie plastycznym  "Kwiaty dla Babci i Dziadka".

     Prace powinny być wykonane w formacie A-3. Technika wykonania prac dowolna

o płaskim podłożu. Termin składania prac do 16 listopada 2012r. u wychowawców klas.

konkurs plastyczny

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

  Zapraszamy uczniów klas 1 – 3 do udziału w konkursie plastycznym pt. „Piją dzieci mleczko”.

Prace plastyczne powinny być wykonane w formacie a-3, techniką dowolną.

Termin składania prac do 24 października 2012r. u wychowawców klas.

Herbata

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Od 1.11.2012r. w szkole podczas dużej przerwy będzie można wypić ciepłą herbatę.

Pieniądze na herbatę można wpłacać w kuchni u Pani Ewy Skotarczyk.

opłata na miesiąc 3 zł.

Wyjazd do teatru

Napisał Opublikowano w: Komunikaty

Dnia 18 grudnia odbędzie się wyjazd do Teatru Muzycznego w Poznaniu

na spektakl BIESIADA WIGILIJNA W ŚWIĄTECZNEJ GOSPODZIE.

Koszt wyjazdu 55zł, zapisy u p.Izabelli Maciejewskiej.

Ilość miejsc ograniczona.

 

 

Koncert muzyczny

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Dnia 11.10.2012r. zapraszamy na koncert muzyczny pt. Poezja śpiewana .Koncert odbędzie się o godzinie 12:45 w sali gimnastycznej, cena biletu 3,50zł

Profilaktyka

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Dnia 10.10.2012r. o godzinie 8:10 odbędzie się koncert profilaktyczy dla uczniów klas 3-6.

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w szkole dnia 3 września 2012r o godz. 10.00.

Msza święta w kościele w Borui Kościelnej 3 września 2012r o godz. 9.00.

Dowozy w dniu 3 września 2012r - godz. 8.00 przy przystankach, odwozy o godz. 11.00 we wszystkich kierunkach.