Login

Zaloguj się na konto

Użytkownik *
Hasło *
Pamiętaj mnie

Ramowy Rozkład Dnia

Opublikowano w: Przedszkole

                                Ramowy Rozkład Dnia .

Obowiązuje od  dnia 31.08.2018 r
Na podstawie : § 12 ust.4-5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017r. poz.649) , Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego ...(Dz.U. z 2017r. poz.356) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 2017r. poz.1147)

 

6:30-8:00 Schodzenie się dzieci, integrowanie przedszkolaków z różnych oddziałów. Zabawy samodzielne i inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej w kącikach zainteresowań służące realizowaniu pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne. Inicjowanie rozmów z dziećmi na tematy zgodne z ich zainteresowaniami.
8:00-8:30 Zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe ze śpiewem, zabawy rytmiczne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, np. oddechowe, artykulacyjne, manualne, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Ćwiczenia poranne. Czynności higieniczne i samoobsługowe przygotowujące do posiłku.
8:30-9:00 Śniadanie
9:00-10:00 Realizacja zajęć wychowawczo- dydaktycznych, kierowanych z całą grupą w oparciu o podstawę programową oraz realizowany program wychowania przedszkolnego - stwarzanie sytuacji edukacyjnych wspierających całościowy rozwój dziecka
10:00-11:30 Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności- ubieranie, rozbieranie, utrzymanie porządku w szatni. Pobyt na świeżym powietrzu - zajęcia sportowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.
11:30-11:45 Przygotowanie do obiadu: zabiegi higieniczne, nakrywanie do stołu
11:45-12:15 Obiad.
12:30-13:30 Zabawy relaksujące sprzyjające wyciszeniu . Leżakowanie w grupach A i B. Zajęcia z religii w gr. E i F . Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Słuchanie bajek czytanych przez nauczycielki, swobodne zabawy, słuchanie muzyki relaksacyjnej.
13:30-14:00 Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do podwieczorku. Nabywanie umiejętności nakrywania do stołu – dyżury.
14:00-14:30 Podwieczorek
14:30-15:30 Zabawy i ćwiczenia utrwalające zdobyte wiadomości i umiejętności , praca indywidualna o charakterze wyrównawczo - stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym. Zajęcia niekierowane i zabawy wspomagające rozwój dziecka , zajęcia dodatkowe finansowane z budżetu
15:30-16:30 Rozchodzenie się dzieci - integrowanie przedszkolaków z różnych oddziałów. Zabawy samodzielne według zainteresowań dzieci lub z niewielkim udziałem nauczyciela. Prace porządkowe i dyżury . Kontakty indywidualne nauczycieli z rodzicami.