Login

Zaloguj się na konto

Użytkownik *
Hasło *
Pamiętaj mnie

Świetlica

  • PA150361
  • PA150362
  • PA150363
  • PA150364
  • PA150365
  • PA190366

Simple Image Gallery Extended

W roku szkolnym 2017/2018 w świetlicy szkolnej opieką objęto 225 uczniów z klas I-VII i klas gimnazjum. Zajęcia w świetlicy prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00.Dodatkowo na 6 godzinie lekcyjnej w salach nr 6 i 25.

 

 

W świetlicy pracują:

mgr Justyna Janowska

mgr Beata Rau - Moćko

mgr Kamila Horowska

mgr Mirosława Chmielewska 

mgr Hanna Preisler

mgr Izabella Maciejewska

mgr Lidia Kawa

mgr Iwona Śliczner

mgr Magdalena Murawska 

mgr Lucyna Kowalczyk

mgr Beata Fiedorowicz

mgr Jolanta Łukaszewska

mgr Artur Markiewicz

mgr Katarzyna Wojciechowska

 

 

Wniosek zgłoszenia ucznia do świetlicy do pobrania w zakładce" Dokumenty".

 

Regulamin świetlicy szkolnej 

 § 1 

1.       Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności Szkoły Podstawowej    im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej.

2.      Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki   własnej i pomocy w nauce, umożliwienie prawidłowego i wszechstronnego rozwoju uczniów, aktywizowanie procesów fizycznych, intelektualnych, społecznych i emocjonalnych, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz niesienie pomocy rodzicom w opiece i wychowaniu dzieci.

3.       Do podstawowych zadań świetlicy należy:

1)      zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,

2)      pomoc w odrabianiu lekcji,

3)      organizowanie gier i zabaw ruchowych, zręcznościowych,

4)     organizowanie gier i zabaw dydaktycznych, edukacyjnych,

5)      organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

6)      współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy,

7)     kształtowanie właściwych postaw i zachowań społecznych,

8)     współpraca świetlicy z rodziną,

9)     organizowanie zabaw i konkursów rozwijających mowę, myślenie, spostrzegawczość i koordynację ruchową uczniów.

 

 § 2

1.       Ze świetlicy korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej:

1)      dojeżdżający do szkoły,

2)      uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich       rodziców/prawnych opiekunów,

3)     inne okoliczności wymagające zapewnienie opieki w szkole

2.       Udział w zajęciach świetlicowych uczniów dojeżdżających jest obowiązkowy.

3.      Wychowawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów od chwili ich zgłoszenia się do świetlicy do momentu przekazania rodzicom /opiekunom prawnym lub opekunom odwozów.

4.      W  przypadku nie zgłoszenia się ucznia do świetlicy, nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.

 § 3

 

1.       Do świetlicy przyjmuje się na prośbę rodziców /prawnych opiekunów.

2.       Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie w oparciu o podpisanie przez     rodziców /prawnych opiekunów  Wniosku zgłoszenia ucznia do świetlicy.

3.       Wniosek  należy składać najpóźniej do dnia 15 września bieżącego roku.

4.       Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do korzystania ze świetlicy podejmuje Dyrektor Szkoły oraz   nauczyciele świetlicy.

5.      Uczestnictwo w zajęciach świetlicowych ucznia do nich zakwalifikowanego jest obowiązkowe.

6.     Do świetlicy zapisuje się dzieci, które systematycznie będą do niej  uczęszczały.Uczniowie, którzy sporadycznie korzystać będą ze świetlicy np. raz w miesiącu muszą okazać pisemną prośbę od rodziców.

7.         Ucznia ze świetlicy może odebrać tylko osoba podana przez rodziców we Wniosku.

8.      W przypadku rezygnacji z zajęć opiekuńczych w świetlicy, rodzice pisemnie zawiadamiają     wychowawcę świetlicy.

§ 4 

1.       Tygodniowy czas pracy świetlicy wynosi 26 godzin.

2.       Szczegółowy tygodniowy rozkład pracy świetlicy ustala Dyrektor Szkoły.

3.       Jednostką zajęć w świetlicy jest 60 minut.

4.       Zajęcia w świetlicy szkolnej trwają się od godz. 7.00  do godz. 16.00.

5.       Rodzice /prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy.

§ 5 

1.       Zajęcia są prowadzone w  świetlicy, na boisku szkolnym oraz wokół  terenu szkoły.

2.       Realizację zajęć przy dużej grupie dzieci dopuszcza się przeprowadzać w kilku grupach wychowawczych.

3.       Pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów.

4.       Po skończonych zajęciach uczniowie zgłaszają się do świetlicy i korzystając z pomocy wychowawcy świetlicy odrabiają prace domowe.

5.       W czasie przebywania w świetlicy uczniowie zawsze wypełniają polecenia wychowawcy i się im podporządkowują. 

§ 6

1.       Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który zatwierdza Dyrektor Szkoły.

2.       Plan pracy świetlicy musi być zgodny z planem pracy Szkoły oraz programem wychowawczym.

3.      Zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej określa Statut Szkoły, Regulamin świetlicy oraz Procedury i Zasady w naszej świetlicy.

§ 7

1.       Wychowawca świetlicy prowadzi dziennik zajęć.

2.       Zasady wypełniania dziennika regulują odrębne przepisy.

§ 8 

1.       Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie.

2.       Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

3.      Udzielanie uczniom pochwał lub nagan zgodnie ze Szkolnym Systemem Oceniania.

4.      UCZNIOWI nie wolno samowolnie opuszczać świetlicy.

§ 9

 

1.     Indwidualny odbiór dziecka ze świetlicy należy zawsze osobiście zgłosić sprawującemu nad nim          opiekę.

2.     W  przypadku, gdy dziecko zapisane do świetlicy, przyjedzie do szkoły rowerem lub innym                   własnym środkiem transportu lub przyjdzie pieszo, odpowiedzialność za jego  bezpieczeństwo w           czasie dojazdu, dojścia do szkoły i powrotu ze szkoły ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.

§ 10

 

1.       Na wychowawcy świetlicy ciąży obowiązek zapoznania  uczniów zapisywanych do świetlicy i ich rodziców z niniejszym regulaminem.

2.       Zgodnie z uchwałą  Rady Pedagogicznej Regulamin wchodzi w życie w  2004 roku.

Więcej w tej kategorii: « O szkole Biblioteka »